Over w3shop

w3p en w3shop is een web-2-print platform op basis van een abonnement dat online door u wordt benaderd (onder voorbehoud van de onderstaande overeenkomst).

Plan Opstelkosten Maandelijkse vergoeding Minimale looptijd
Shopkeeper £0 £99 3 maanden*
Shopkeeper PRO £0 £199 3 maanden*
w3shop Privé £149 £199 3 maanden*
Productie-upgradepakket (extra) £995 £200 12 maanden
Template Upgrade Pack (extra) £995 £200 12 maanden
Partner Upgrade Pack (extra) £1,995 £200 36 maanden
*Annuleren op elk moment in de eerste 90 dagen. Minimale termijn van 3 maanden daarna.

Abonnementsovereenkomst

DEZE OVEREENKOMST REGELT UW GEBRUIK VAN HET PLATFORM. ALS TEGENPRESTATIE VOOR HET TER BESCHIKKING STELLEN VAN HET PLATFORM AAN U GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE OVEREENKOMST EN ALLE ADDENDA EN HERZIENINGEN DAARVAN. U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN. U STEMT ERMEE IN DAT DEZE OVEREENKOMST ALS ELKE SCHRIFTELIJKE, DOOR U ONDERTEKENDE OVEREENKOMST IS EN DAT U DE GELEGENHEID HEBT GEHAD OM ONAFHANKELIJK JURIDISCH ADVIES IN TE WINNEN VOORDAT U ERMEE INSTEMDE OM AAN DEZE OVEREENKOMST GEBONDEN TE ZIJN. U STEMT ER VERDER MEE IN DAT DEZE OVEREENKOMST EN ALLE AANVULLINGEN DAAROP DE GEHELE OVEREENKOMST TUSSEN ONS VORMEN EN VOORRANG HEBBEN OP ELK VOORSTEL OF EERDERE OVEREENKOMST, MONDELING OF SCHRIFTELIJK, EN OP ELKE ANDERE COMMUNICATIE TUSSEN ONS MET BETREKKING TOT UW TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN HET PLATFORM. VOOR ALLE DUIDELIJKHEID, DEZE CLAUSULE IS ECHTER NIET BEDOELD OM ONZE AANSPRAKELIJKHEID VOOR FRAUDULEUZE MISLEIDING UIT TE SLUITEN OF TE BEPERKEN.

Achtergrond

Deze abonnementsovereenkomst is door en tussen w3p Limited ("Licentiegever", "w3p", "ons" of "wij") en de abonnee ("Licentiehouder" of "u") die in de offerte of, waar u zich online heeft aangemeld, de e-mailbevestiging die naar u is gestuurd (samen de "Offerte"). Hierin worden de voorwaarden van het abonnement van de Licentiehouder op het Platform uiteengezet. Als voorwaarde voor het Abonnement dient Licentienemer deze Overeenkomst in zijn geheel te aanvaarden. Het is een vrij lange overeenkomst en bevat belangrijke bepalingen die uw rechten en verplichtingen regelen. Wij kunnen de Overeenkomst te allen tijde naar eigen goeddunken wijzigen en deze wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn, u ziet af van elk recht dat u hebt om van deze wijzigingen op de hoogte te worden gesteld en u bent gebonden aan deze wijzigingen en de Overeenkomst blijft volledig van kracht totdat deze wordt beëindigd in overeenstemming met de hieronder uiteengezette opzeggingsbepalingen. Als de Overeenkomst wordt gewijzigd, zullen wij een gewijzigde Overeenkomst uploaden naar de website www.w3p.com (of een alternatieve of vervangende website, samen de "Site"). Op een bepaald moment zal de versie van de Overeenkomst die uw relatie met ons en onze rechten en verplichtingen met betrekking tot het Platform zal regelen, die versie van de Overeenkomst zijn die op de Site staat op het moment dat u voor het laatst toegang tot het Platform had.

1 Uitvoeringsbepalingen

In this Agreement the following expressions shall have the following meanings:
“Addendum”
Any document that on the face of it is expressed by the Licensor to be an addendum to this Agreement and which the Licensee (by virtue of the elements of the Platform that we have, at your request, made available to you) is subject to;
“Agreement”
means this Subscription Agreement and all Addendums to it;
“Authorised User”
Any individual who is employed or engaged under contract as part of the Licensee’s staff and in respect of whom the Licensor has set up a User Account;
“Client Templates”
Editable web-to-print templates prepared by the Licensee and hosted on the Platform and used by Customers in connection with Jobs;
“Customer”
Any person to whom the Licensee supplies products and/or services;
“Customer Information”
The Customer’s name, address, contact details and order details;
“End User Licence Agreement”
The Licensor’s (or its Affiliate’s) written terms and conditions which govern the use of Orderlink Microsites and w3shops by Customers;
“Group”
Any company at any time during the term of this Agreement within the Licensor’s group of companies composed of the principal company, its holding company and subsidiary companies (where ‘holding company’ and ‘subsidiary company’ shall have the meaning as set out in section 1159 the Companies Act 2006);
“Initial Subscription Fee”
The sum set out in the Quotation under the heading Initial Subscription Fee;
“Job”
Each Customer order pertaining to the Licensee’s Workgroup Account identified by a Unique Job Number;
“Licensee Confidential Information”
Any information about the Licensee and its business divulged by the Licensee and/or received or obtained by the Licensor prior to or during the period of this Agreement which is either marked or expressed by us as confidential or which may be reasonably considered to be confidential;
“Licensee Content”
All data, graphics and information including Customer Information that the Licensee submits in connection with its use of the Platform or the Subscription;
“Licensee Products”
Those products and services particulars of which are uploaded to the Platform by the Licensee to be supplied by the Licensee to its Customers via the Platform;
“Licensor Confidential Information”
Any information about the Group, and/or any aspect of the Platform and/or any aspect of the Group’s business or business methods divulged by the Licensor and/or received or obtained by the Licensee prior to or during the period of this Agreement which is either marked or expressed by us as confidential or which may be reasonably considered to be confidential;
“Monthly Subscription Fee”
During the Initial term the sum set out in the Quotation under the heading Monthly Subscription Fee and thereafter the then-current monthly subscription fee charged by the Licensor for the Subscription Plan;
“OrderLink Microsite”
Each order management account within the Platform made available under password to the Licensee’s Customers;
“Platform”
Such of the Licensor’s (or its Affiliate’s) proprietary software (including but not limited to Flyerlink, OrderLink Microsite and w3shop modules) hosted by or on behalf of the Licensor and parts of which are accessible using internet web browser-based technology;
“Principal Location”
The address given in the Quotation for the First Principal Location and where applicable any additional locations set out in the Quotation under the heading Special Terms and Conditions;
“SLA”
The Service Level Agreement set out in Schedule 2;
“Subscription”
The Subscription Plan relevant to this Agreement, and which the Licensee has elected to take, as set out in the Quotation;
“Subscription Plans”
The various packages offered by the Licensor which determine the degree of access to the Platform, level of support and ancillary services that are available to the licensee, the Licensee acknowledging that differing, and not all, elements and functionality of the Platform are made available pursuant to various different Subscription Plans offered by the Licensor;
“System Fee”
The sum set out in the Quotation under the heading System Fee;
“Trade Name”
any trade names and logos symbols, emblems, insignia or indicia, belonging to the Licensor or any member of the Group whether or not registered or capable of registration;
“Unique Job Number”
The unique identification number generated by the Platform in respect of each Job;
“User Account”
The password and username supplied to Authorised Users to access the Workgroup Account;
“User Guide”
The written specification of the methods, processes, techniques, systems and schemes devised and compiled by the Licensor to be observed and implemented by the Licensee in using the Platform at any time hereafter made available to the Licensee;
“w3shop”
any publicly accessible website (which is determined by the Platform as being a separate w3shop in its own right) made available to the Licensee by the Licensor pursuant to an Addendum to this Agreement.
“Workgroup Account”
the order management account within the Platform made available to the Licensee’s Authorised Users;
“Working Day”
any day, except a Saturday or a Sunday, on which the clearing banks in the City of London are open for ordinary business.
1.1 The headings used in this Agreement are included for convenience only and are not to be used in construing or interpreting this Agreement.
1.2 Any reference in this Agreement to any statute, decree, law, statutory instrument or other regulation having the force of law shall be deemed to include any lawful modifications thereto or re-enactments thereof after the date of signature of this Agreement.
1.3 Any reference to the plural shall include the singular and any reference to the singular shall include the plural and any reference to one gender shall include all genders.
1.4 Any reference to a person shall include natural persons, partnerships and other such unincorporated bodies, corporate bodies and all other legal persons of whatever kind or however constituted.
1.5 Any reference to a clause or schedule shall (unless otherwise specifically provided) be a reference to a clause or schedule of this Agreement.
1.6 Any obligation of a party not to do an act or thing shall be deemed to include an obligation not to permit such act or thing to be done by another person under the control of the party that is subject to the obligation in question.
1.7 The words include, includes, including and included would be construed without limitation.

2 Benoeming, aanvang en duur

2.1 De Licentiegever verleent hierbij aan de Licentienemer gedurende de voortzetting van deze Overeenkomst en onder de hierin opgenomen voorwaarden het niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, niet-overdraagbare recht en de licentie om te gebruiken (beperkt tot het aantal Geautoriseerde Gebruikers en voornamelijk vanuit en met betrekking tot de materiële bedrijfsactiviteiten van de Licentienemer die worden geëxploiteerd vanuit de Hoofdlocaties) de functies en kenmerken van het Platform die volgens de Licentiegever universeel beschikbaar zijn voor alle andere licentienemers die hetzelfde Abonnement hebben afgesloten;
2.2 Deze Overeenkomst vangt aan op de datum van de Overeenkomst en wordt (behoudens eerdere beëindiging zoals bepaald in deze Overeenkomst) van kracht voor de periode die is vermeld in de Offerte onder het kopje Termijn en daarna voor opeenvolgende perioden die gelijk zijn aan de Termijn (elk een "Verlengingstermijn"), tenzij en totdat zij wordt beëindigd door een van beide partijen met een opzeggingstermijn van ten minste drie maanden die afloopt op de laatste dag van de Termijn of de Verlengingstermijn.

3 Vergoedingen en betaling

3.1 De Licentienemer verbindt zich ertoe de Initiële Abonnementsvergoeding aan de Licentiegever te betalen binnen 7 dagen na de Offerte of, indien verschillend, op de betalingsdatum(s) zoals vermeld in de Offerte;
3.2 Voor elke kalendermaand gedurende welke deze Overeenkomst van kracht is, stemt de Licentienemer ermee in en verbindt hij zich ertoe de Maandelijkse Abonnementsvergoeding, die de Licentiegever maandelijks vooraf zal factureren, aan de Licentiegever te betalen;
3. De Licentieverlener zal de Licentieovereenkomst met de Licentiegever sluiten en de Licentieovereenkomst met de Licentiegever sluiten.3. De Licentienemer stemt ermee in en verbindt zich ertoe om aan de Licentiegever een Systeemvergoeding te betalen voor elke Opdracht voor Producten van de Licentienemer die de Licentiegever wekelijks achteraf zal factureren;
3.4. Tenzij anders vermeld, worden alle bedragen die de Licentienemer uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst aan de Licentiegever verschuldigd is, betaald zoals vermeld in de Offerte onder het kopje Betalingsvoorwaarden, op de bankrekening van de Licentiegever, op de wijze zoals vermeld in de Offerte onder het kopje Betalingswijze of op een andere wijze die de Licentiegever redelijkerwijze kan verlangen. Voorts worden al deze bedragen geacht exclusief BTW of andere toepasselijke omzetbelasting te zijn;
3.5 De Licentiegever behoudt zich het recht voor om de van de Licentienemer ontvangen bedragen te verrekenen met facturen uit hoofde van deze Overeenkomst of enig ander Addendum bij deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de Licentienemer of enig lid van de Groep, naar keuze van de Licentiegever;
3.6 De Licentieverlener is niet aansprakelijk voor de kosten die voortvloeien uit het gebruik van de Licentieovereenkomst.6 In aanvulling op enig ander rechtsmiddel dat de Licentieverstrekker op grond van deze Overeenkomst of op grond van de wet kan hebben, en onverminderd enige andere bepaling van deze Overeenkomst waarop deze clausule voorrang heeft, indien op enig moment een bedrag dat door de Licentienemer aan de Licentieverstrekker moet worden betaald (op grond van deze Overeenkomst of enig ander Addendum bij deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de Licentienemer of enig lid van de Group) niet is betaald op de vervaldatum voor betaling, of wanneer een door de Licentiegever aan de Licentienemer toegekende kredietlimiet (die voor alle duidelijkheid door de Licentiegever naar eigen goeddunken wordt vastgesteld en die hij te allen tijde kan wijzigen naar gelang van de kredietwaardigheid van de Licentienemer of andere informatie waarover de Licentiegever beschikt) is overschreden, heeft de Licentiegever of elk lid van de groep het recht om dit te doen:
3.6.1 de Gebruikersaccounts van de Licentienemer geheel of gedeeltelijk te deactiveren of op te schorten met betrekking tot systemen of diensten die aan de Licentienemer ter beschikking zijn gesteld uit hoofde van deze Overeenkomst of enige andere Overeenkomst tussen de Licentienemer en de Licentiegever of enig lid van de Groep;
3.6.2 van dag tot dag rente in rekening te brengen tegen een jaarlijks tarief uit hoofde van de Wet Betalingsachterstanden van Handelsschulden (Interest) Wet 1998, alsmede na en voor beoordeling daarvan;
3. De Licentienemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van de Licentie.6.3 een administratievergoeding van £50 per maand in rekening brengen vanaf de datum die dertig (30) dagen na de vervaldag ligt voor elke maand (of deelmaand) dat de betreffende bedragen achterstallig blijven;
3.6.4 niettegenstaande enige andere bepaling van deze Overeenkomst, waarboven deze clausule voorrang heeft, aanbieden om goederen en diensten rechtstreeks aan Klanten te leveren (ook na beëindiging van de Overeenkomst) zonder dat dit enige aansprakelijkheid jegens de Licentiehouder met zich meebrengt.

4 Verplichtingen van de Licentiegever

De Licentiegever gaat akkoord en verbindt zich ertoe het volgende te doen:
4.1 met betrekking tot training en/of ondersteuning die de Licentienemer met betrekking tot het Abonnement gerechtigd is te ontvangen (de training en ondersteuning die van toepassing is op het Abonnement is opgenomen in Bijlage 1, of indien afwijkend zoals vermeld in de Offerte onder het kopje Bijzondere Voorwaarden), de Licentiegever is slechts gehouden tot het geven van deze training en/of ondersteuning indien hij het schriftelijke verzoek van de Licentienemer voor de betreffende training en/of ondersteuning heeft ontvangen en de Licentiegever, gelet op de periode dat de Licentienemer partij is bij deze Overeenkomst en het volume en/of type training en/of ondersteuning dat wordt gevraagd, van oordeel is dat het redelijk is dat hij de gevraagde training en/of ondersteuning geeft. Na ontvangst van een redelijk verzoek van de Licentiegever zal de Licentiegever deze training en/of ondersteuning aanbieden op tijdstippen en plaatsen die de Licentiegever, gelet op al zijn licentienemers die de betreffende training en/of ondersteuning nodig hebben, redelijk acht. De Licentiegever stelt de Licentienemer op de hoogte van de opleiding en/of ondersteuning die de Licentiegever van de Licentienemer verlangt. Indien de Licentienemer deze training en/of ondersteuning niet bijwoont, is de Licentiegever op geen enkele wijze meer aansprakelijk voor het verstrekken of aanbieden van het onderdeel van de training en/of ondersteuning waarvan de Licentienemer op de hoogte is gesteld;
4.2 om zich in commercieel opzicht redelijkerwijs in te spannen om te voldoen aan de in Bijlage 2 genoemde serviceniveaus. In het geval dat, in strijd met het voorgaande, dergelijke serviceniveaus niet worden bereikt, zal met betrekking tot de kalendermaand waarin het niet bereiken van de serviceniveaus plaatsvond, de betaling van het Maandelijkse Abonnementsgeld volgens de tabel in Bijlage 2 worden verlaagd. De Licentienemer erkent en gaat ermee akkoord dat, niettegenstaande enige andere bepaling van deze overeenkomst (met inbegrip van het bepaalde in artikel 10.3) en niettegenstaande enig recht of rechtsmiddel dat de Licentienemer op grond van deze overeenkomst of op grond van de Wet kan hebben, de verlaging van de Maandelijkse Abonnementsvergoeding, zoals uiteengezet in dit artikel, het enige rechtsmiddel is waarover de Licentienemer beschikt met betrekking tot eventuele inbreuken op dit artikel door de Licentiegever en dat de Licentienemer derhalve geen recht heeft op enige andere compensatie, schadevergoeding of soortgelijk recht met betrekking tot het niet bereiken van de serviceniveaus.

5 Verplichtingen van de licentiehouder

De Licentiehouder gaat ermee akkoord:
5.1 dat, behalve zoals uiteengezet in een Addendum bij deze Overeenkomst, aan de Licentiehouder geen enkel recht of licentie wordt verleend om een Handelsnaam te gebruiken, op welke wijze dan ook, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, en dat het de Licentiehouder derhalve ten strengste verboden is om een Handelsnaam te gebruiken en/of te verwijzen naar een Handelsnaam in zijn transacties met zijn Klanten of anderszins in verband met zijn bedrijf;
5.2. alle redelijke technische adviezen en instructies van de Licentiegever met betrekking tot het gebruik van het Platform op te volgen en het Platform strikt te gebruiken in overeenstemming met de Gebruikersgids en dergelijke adviezen, knowhow en richtsnoeren die hem door de Licentiegever ter beschikking worden gesteld. 4. De Licentienemer erkent en stemt ermee in dat de Licentiegever niet aansprakelijk is jegens de Licentienemer met betrekking tot enige aangelegenheid waarover de Licentienemer een klacht indient, indien deze aangelegenheid zou zijn vermeden indien de Licentienemer zich had gehouden aan de Gebruikersgids of het advies, de knowhow en de richtsnoeren die hem door de Licentiegever ter beschikking zijn gesteld;
5.3 te voldoen aan alle wetten, statuten, verordeningen, voorschriften en eisen van enige overheid of andere bevoegde autoriteit met betrekking tot de Licentienemer en/of het gebruik van het Platform (met inbegrip van de Data Protection Act 1998 en enige andere gegevensbescherming van soortgelijke wetgeving die betrekking heeft op het verzamelen en/of verstrekken van persoonsgegevens, met inbegrip van de Klantgegevens, die worden opgeslagen in de database van de Licentiegever en/of de Groep en worden doorgegeven aan en gebruikt door de Licentiegever en/of de Groep voor die doeleinden die nodig zijn voor de Licentiegever om zijn verplichtingen na te komen en zijn rechten uit hoofde van deze Overeenkomst uit te oefenen);
5.4. niet te verkopen, af te staan, over te dragen, over te dragen, in rekening te brengen of in sublicentie te geven aan haar rechten uit hoofde van deze Overeenkomst, noch iets dat haar door de Licentiegever ter beschikking wordt gesteld uit hoofde van deze Overeenkomst, met inbegrip van, maar niet beperkt tot het verstrekken, leasen, uitlenen, uitbesteden of gebruiken voor timesharing of servicebureaus;
5.5 te allen tijde tijdens de voortzetting van deze Overeenkomst en voor een periode van één jaar na afloop of beëindiging om welke reden dan ook van deze Overeenkomst, aan de Licentiegever een eenmalige betaling te betalen indien hij gedurende die periode, alleen of samen met een andere persoon, firma of onderneming in welke hoedanigheid dan ook, een persoon in dienst heeft die op dat moment in dienst is van de Groep of anderszins direct of indirect een dergelijke persoon ertoe aanzet of tracht te bewegen zijn of haar dienstverband te beëindigen. De eenmalige vergoeding die op grond van deze clausule moet worden betaald, is een bedrag dat 25% van het jaarsalaris of de betrokken werknemer vertegenwoordigt en dat pro rata wordt berekend op basis van het hoogste inkomen dat die werknemer in drie opeenvolgende maanden van het voorgaande kalenderjaar heeft ontvangen; deze vergoeding wordt geacht de kosten van de opleiding en de ontwikkeling van de vaardigheden van die werknemer te vertegenwoordigen. Indien de Licentiegever gedurende dezelfde periode een werknemer van de Licentienemer in dienst heeft, betaalt hij de Licentienemer een eenmalige vergoeding die op dezelfde basis wordt berekend.

6 Platform, OrderLink Microsites, w3-winkels en Licentiehouder Inhoud

6.1 Licentienemer erkent en stemt ermee in dat de Licentiegever te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving naar eigen goeddunken aanvullingen, wijzigingen, aanpassingen en/of veranderingen kan aanbrengen aan enig aspect van het Platform en dat Licentienemer geen enkel recht heeft om het Platform dat vóór de betreffende aanvulling, wijziging, aanpassing en/of aanpassing in gebruik was, te gebruiken en/of van de Licentiegever te verlangen dat deze het gebruik en/of de levering van het Platform dat in gebruik was, toestaat;
6.2 Voor zover het gebruik van het Platform door de Licentienemer de ervaring van de Klant en/of het gebruik en/of genot van en/of de interactie met enig aspect van het Platform verbetert en/of verbetert en met betrekking tot enig idee of enige uitvinding die de Licentienemer met betrekking tot het Platform doet, verleent de Licentienemer aan de Licentiegever een onherroepelijke, kosteloze en onbeperkte licentie in de tijd (samen met een onbeperkt recht om een sublicentie te verlenen) om dat idee of die uitvinding te reproduceren en te exploiteren;
6. De Licentienemer heeft geen enkel recht om het Platform te gebruiken en/of van de Licentiegever te verlangen dat hij het gebruik en/of de levering van het Platform dat in gebruik was vóór de toevoeging, wijziging, aanpassing en/of wijziging in kwestie toestond; 7.3 Licentienemer erkent en gaat ermee akkoord dat alle OrderLink Microsites en w3shops door de Licentiegever ter beschikking worden gesteld aan Klanten onder voorbehoud van de Licentieovereenkomst voor eindgebruikers die de Licentiegever gerechtigd is toegankelijk te maken vanaf dergelijke OrderLink Microsites, w3shops of op enige andere wijze aan de Klant;
6.4 Licentienemer erkent en gaat ermee akkoord dat het aantal actieve OrderLink Microsites dat voor hem beschikbaar is, beperkt is tot het totale aantal dat in de Offerte is vermeld (de Licentiegever kan aanvullende OrderLink Microsites beschikbaar stellen tegen de tarieven die hij van tijd tot tijd aanbiedt);
6.1. De Licentiegever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van OrderLink Microsites.5. Bij beëindiging of afloop van deze overeenkomst om welke reden dan ook, stelt de Licentiegever niet langer alle Orderlink Microsites of w3-winkels ter beschikking van de Klanten en deactiveert hij de toegangsrechten, gebruikersnamen of wachtwoorden van de Klanten en exploiteert hij geen door de Licentiehouder gecreëerde en met deze Klanten geassocieerde Inhoud, Klantgegevens of Cliëntententemplates voor financieel gewin. Niettegenstaande het voorgaande, terwijl de Licentienemer zijn auteursrecht op enig door hem voor een Klant Sjabloon gecreëerd ontwerp behoudt, geeft niets in deze Overeenkomst de Licentienemer andere rechten op Klant Sjablonen;
6.6. De Licentienemer behoudt alle rechten, aanspraken en belangen in en op de Inhoud van de Licentienemer en verleent gedurende de voortzetting van deze Overeenkomst aan de Licentiegever een niet-exclusieve, niet-overdraagbare, wereldwijde, volledig betaalde licentie om de Inhoud van de Licentienemer te gebruiken, te kopiëren en te wijzigen, uitsluitend voor zover dit noodzakelijk is en uitsluitend met het oog op de naleving van zijn verplichtingen en de uitoefening van zijn rechten uit hoofde van deze Overeenkomst.

7 Werkgroepaccount, gebruikersaccounts en geautoriseerde gebruikers

7.1. De Licentiehouder erkent en stemt ermee in dat hij er verantwoordelijk voor is dat zijn Geautoriseerde Gebruikers alle Gebruikersaccounts vertrouwelijk behandelen en geen onbevoegde personen toegang verlenen tot Gebruikersaccounts. Voorts erkent en gaat de Licentiehouder ermee akkoord dat hij aansprakelijk is voor alle activiteiten die plaatsvinden onder alle User Accounts en/of in verband met de Workgroup Account van de Licentiehouder en dat hij in dit verband de Licentiegever en elk lid van de Groep, zijn bestuurders, functionarissen en werknemers zal vrijwaren en schadeloos zal stellen voor alle claims, eisen, acties, kosten, uitgaven (met inbegrip van, maar niet beperkt tot juridische kosten en verschotten), verliezen, schade en elke andere aansprakelijkheid die voortvloeit uit of wordt geleden of opgelopen als gevolg van het gebruik of vermeend gebruik van de Gebruikersaccounts of de Workgroup Account door een persoon, al dan niet onbevoegd door de Licentiehouder. Voorts stemt de Licentiehouder ermee in de Licentiegever onmiddellijk op de hoogte te stellen van elk onbevoegd gebruik van een Gebruikersaccount of Workgroup Account. De Licentienemer aanvaardt en stemt ermee in dat de Licentiegever niet aansprakelijk is voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van de verplichting door de Licentienemer.

8 Beëindiging

8.1. De Licentiegever kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen door de Licentienemer schriftelijk in kennis te stellen van een van de volgende gebeurtenissen:
8.1.1. de Licentienemer pleegt een onherstelbare materiële inbreuk op zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst;
8.1.2. de Licentienemer pleegt een onherstelbare inbreuk (anders dan het niet betalen van geld, dat in artikel 8.1 wordt behandeld).
8.1.3 indien de Licentienemer op enig moment verzuimt om binnen 7 dagen na de schriftelijke kennisgeving van de Licentieverlener aan de Licentieverlener de krachtens deze Overeenkomst verschuldigde en te betalen bedragen te betalen;
8.1.4 indien de Licentienemer de Licentieverlener niet binnen 7 dagen na de schriftelijke kennisgeving van de Licentieverlener om betaling van een dergelijk bedrag verzoekt, een onherstelbare inbreuk pleegt op zijn verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst.2 De Licentiegever kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen door kennisgeving aan de Licentienemer (die op enigerlei wijze, ook mondeling via de telefoon, kan worden gedaan dat de Licentiegever het meest geschikt acht) in een van de volgende gevallen, waarbij de Licentienemer niet in staat is zijn schulden te betalen in de zin van artikel 123 van de Insolventiewet 1986, of enige gebeurtenis ondergaat of enige actie onderneemt die redelijkerwijs kan worden geacht aan te geven dat de licentienemer insolvabel is of het risico loopt insolvabel te worden in de relatief nabije toekomst, met inbegrip van een insolvabele liquidatie, een faillissementsverklaring, de indiening van een faillissements- of liquidatieaanvraag die niet binnen 30 dagen na de indiening ervan of de benoeming van een bewindvoerder, curator of soortgelijke persoon over een van de activa of de onderneming van de licentienemer wordt ingetrokken, ontslagen of geliquideerd;
8.3 Onverminderd enig ander recht of rechtsmiddel dat de Licentiegever en/of enig lid van de Groep ter beschikking staat (hetzij krachtens deze Overeenkomst (met inbegrip van het recht om deze Overeenkomst te beëindigen), bij wet, of anderszins) in omstandigheden waarin de Licentiegever het recht heeft om deze Overeenkomst te beëindigen krachtens artikel 8.1 en / of 8.2 de Licentiegever of elk lid van de Groep kan de Gebruikersaccounts van de Licentienemer geheel of gedeeltelijk deactiveren of opschorten met betrekking tot systemen of diensten die aan de Licentienemer ter beschikking zijn gesteld krachtens deze Overeenkomst of enige andere overeenkomst tussen de Licentienemer en de Licentiegever of een lid van de Groep;
8.4 de Licentienemer kan deze Overeenkomst onmiddellijk beëindigen door de Licentiegever schriftelijk in kennis te stellen van het feit dat de Licentiegever een wezenlijke inbreuk pleegt die niet binnen 30 dagen na de datum van betekening van een schriftelijke kennisgeving waarin de inbreuk wordt beschreven en waarin wordt geëist dat deze wordt verholpen, wordt opgeheven.

9 Gevolgen van de beëindiging

9.1.1 Bij beëindiging of afloop van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zal de Licentienemer:
9.1.1 onmiddellijk het volledige bedrag van alle op dat moment of daarna verschuldigde gelden met eventuele rente daarover tot aan de datum van betaling aan de Licensieverstrekker betalen;
9.1.2 terugkeren naar de Licensieverstrekker of anderszins beschikken over of vernietigen, aangezien de Licensieverstrekker de leiding heeft over alle Vertrouwelijke Informatie van de Licensieverstrekker of andere eigendommen van de Licensieverstrekker;
9.1.3 de Licentieverstrekker in kennis stellen van het feit dat de Licensieverstrekker de informatie van de Licensieverstrekker in zijn bezit heeft.2 Het verstrijken of de beëindiging van deze Overeenkomst doet geen afbreuk aan de opgebouwde rechten van de partijen en elke bepaling van deze Overeenkomst die uitdrukkelijk of impliciet betrekking heeft op of van toepassing is op de handelingen van de partijen na het verstrijken of de beëindiging blijft volledig van kracht en is afdwingbaar, niettegenstaande het verstrijken of de beëindiging.

10 Garanties en aansprakelijkheid

10.1 Elke partij garandeert dat zij het recht heeft om deze Overeenkomst aan te gaan;
10.2 De Licentiegever is in geen geval aansprakelijk voor enige, indirecte, bijzondere of gevolgschade, winstderving, winstderving, verlies van kansen of verlies of beschadiging van gegevens in verband met of voortvloeiend uit of in verband met deze Overeenkomst en/of de nalatigheid van de Licensieverstrekker;
10.3 Onverminderd de bovenstaande bepaling van deze clausule 10 is de volledige aansprakelijkheid van de Licensieverstrekker met betrekking tot een vordering uit hoofde van of in verband met deze Overeenkomst ("een Claim") beperkt tot het hoogste van de volgende bedragen: £25.000 minus de bedragen die door de Licensieverstrekker aan en/of namens de Licentienemer zijn betaald met betrekking tot een andere Claim en het bedrag dat de Licensieverstrekker met succes kan terugvorderen met betrekking tot de betreffende Claim onder een door hem gesloten verzekeringspolis;
10.4 Behoudens in geval van aansprakelijkheid voor dood of lichamelijk letsel kan de Licentienemer niet langer dan twee jaar na het ontstaan van de oorzaak van de rechtsvordering een rechtsvordering instellen, ongeacht de vorm ervan;
10.5 Onder voorbehoud van het bepaalde in artikel 10.6 de Licentienemer stemt ermee in de Licentiegever schriftelijk in kennis te stellen van elke inbreuk door de Licentiegever op een van de voorwaarden van deze Overeenkomst zodra hij kennis heeft genomen van een dergelijke inbreuk op de Licentiegever en in ieder geval binnen 28 dagen na een dergelijke inbreuk op de Licentiegever, bij gebreke waarvan de Licentiegever vervolgens geen aansprakelijkheid heeft met betrekking tot een dergelijke inbreuk;
10.6 Geen van beide partijen sluit aansprakelijkheid uit of beperkt deze (met inbegrip van aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid van een partij en aansprakelijkheid voor frauduleuze misleiding) die op grond van het Engelse recht niet kan worden uitgesloten of beperkt.

11 Vertrouwelijkheid

11.1. De Licentiehouder zal de voorwaarden van deze Overeenkomst en alle Vertrouwelijke Informatie van de Licensieverstrekker geheim en vertrouwelijk houden. De Licentienemer zal de eigendomsrechten van de Licentiegever op de Vertrouwelijke Informatie van de Licentiegever respecteren en de Licentienemer zal deze uitsluitend gebruiken voor het doel van deze Overeenkomst;
11.2 De Licentienemer zal ervoor zorgen dat alle leden van zijn personeel die toegang hebben tot Vertrouwelijke Informatie van de Licentiegever, voordat zij toegang krijgen tot deze Vertrouwelijke Informatie van de Licentiegever (al dan niet als gevolg van de directe bekendmaking van de Licentienemer), op de hoogte worden gesteld van en worden onderworpen aan deze verplichtingen;
11.3 De Licentiegever zal de Vertrouwelijke Informatie van de Licentiehouder alleen gebruiken en/of bekendmaken ten behoeve van de uitvoering van zijn verplichtingen of de uitoefening van zijn rechten uit hoofde van deze Overeenkomst of om een ander lid van de Groep in staat te stellen alle of een deel van de verplichtingen van de Licentiegever uit te voeren of zijn rechten uit hoofde van deze Overeenkomst uit te oefenen;
11.4 De verplichtingen uit hoofde van deze clausule 11 blijven ook na de wijziging, verlenging, afloop of beëindiging van deze Overeenkomst van kracht.

12 Erkenning door de licentiehouder

12.1 The Licensee hereby acknowledges the exclusive rights of the Licensor to own the Platform and all matters comprised therein and itself to utilise the same and to grant to any other person a licence to use the Platform and to amend and modify the same by variation, addition, renewal, substitution or howsoever otherwise. The Licensor retains all right, title and interest in and to the Platform and related intellectual property and nothing in this Agreement conveys any ownership interest to the Licensee;
12.2 The Licensee acknowledges and agrees that certain Customer facing tools and functionality within the Platform are configured on the understanding that the Licensee is registered for VAT or other sales tax and that the Licensor shall have no obligation to modify the Platform to function differently in the event that the Licensee is not registered for VAT or other sales tax;
12.3 The Licensor shall make all reasonable efforts to keep the Platform secure notwithstanding this the Licensee acknowledges and agrees that the internet is not a fully secure medium and due to the nature of the internet it is possible that viruses, worms, trojan horses or other similar harmful or deleterious programming routines (‘Bugs’) may be inadvertently communicated by or downloaded from the Platform and that the Licensor shall not be responsible or liable for any Bugs that may infect or otherwise impact the Licensee’s use of its computer equipment or other property by virtue of its access to, use of, or browsing of the Platform or downloading of any content from the Platform, the Licensor recommends that the Licensee installs appropriate anti-virus or other protective software;
12.4 The Licensee acknowledges and agrees that the Licensor provides the Platform as-is and with all faults Accordingly, the Licensee agrees that, to the full extent permitted by law, all other warranties and representations, whether oral or in writing and whether implied by statute, common law or otherwise relating to the Platform (including but not limited to performance, security, non infringement of third party rights, integration, merchantability, satisfactory quality or fitness for a particular purpose) and which the Licensee would otherwise have the benefit of are hereby excluded;
12.5 The Licensee acknowledges and agrees that the Licensor makes the Platform available through the internet to the extent commercially reasonable, and subject to outages, communication and data flow failures, interruptions and delays inherent in internet communications. The Licensee acknowledges and agrees that the Licensor does not warrant that access to the Platform will be uninterrupted or error free and acknowledges that problems with the internet, including equipment, software and network failures, impairments or congestion, or the configuration of the Licensee’s computer systems, may prevent, interrupt or delay the Licensee’s access to Platform and that the Licensor is not liable for any delays, interruptions, suspensions or unavailability of the Platform attributable to problems with the internet or the configuration of the Licensee’s computer systems. The Licensee’s acknowledges that access to the Platform requires the use of services supplied by the Licensor’s (or its Affiliate’s) internet service providers and is made available subject to the relevant third party’s acceptable use policies which the Licensee agrees to be bound by and to adhere to. Notwithstanding anything to the contrary in this Agreement, access to any mobile friendly version of Platform accessed by mobile devices may be terminated or suspended at any time;
12.6 The Licensee acknowledges and agrees that the Platform may include products, services, software and content supplied by, and hypertext links to websites owned, operated, controlled and/or provided by, third parties (“Third Party Content”). The Licensee’s use of any Third Party Content may be subject to the relevant third party’s terms and conditions and the Licensee agrees to be bound by any such terms and conditions made aware to it by the Licensor. The Licensee further acknowledges and agrees that the Licensor gives no promises about the quality, security, accuracy or any other aspect of any Third Party Content, and excludes any and all liability arising from the Licensee’s use of it and that the presence of a third party’s advertising or other content on the Platform does not in any way give rise to, or otherwise imply, a recommendation, endorsement or other representation on the Licensor’s part in respect of the third party’s comments, products or services;
12.7 The Licensee acknowledges that the Platform contains Third Party Content which may cease to be available to the Licensor (including for example but not limited to Adobe Inc’s InDesign Server software) and agrees that the licensor shall be entitled, without incurring any liability whatsoever to the Licensee, to withdraw the availability of any part of the Platform that relies on such Third Party Content;
12.8 The Licensee acknowledges and agrees that it is the Licensee’s responsibility to obtain and maintain at its cost all necessary hardware and software required to access and use the Platform and that the Licensor shall have no obligation to the Licensee in this respect;
12.9 The Licensee acknowledges and agrees that it is a condition of this Agreement that the Licensee nor any officer, director or employee of the Licensee shall knowingly or having ought reasonably to have known give to the Licensor any false or misleading information or makes any misrepresentation howsoever in connection with this Agreement;
12.10 For the avoidance of any doubt the Licensee acknowledges and agrees that, save as expressly agreed with the Licensor in writing, no rights in the Licensor’s intellectual property (being any copyright, design, patent, trademark, trade name or other so called intellectual property right whatsoever (whether registered or unregistered and whether existing now or at any time in the future)), is granted to the Licensee by this agreement. Furthermore the Licensee acknowledges and agrees that the Licensor’s intellectual property, the goodwill and all other rights in and associated with the Platform (including any rights in and/or to any innovations and/or additions to the Platform made by the Licensee and which the Licensor has elected to incorporate into the Platform) and any other property (including any intellectual property rights, business methods, systems and know-how of the Licensor and/or any member of the Group) vest absolutely with the Licensor and that it is the intention of the parties that all such rights and property will at all times and for all purposes remain vested with the Licensor and in the event that any such rights or property at any time accrue to the Licensee by operation of law or otherwise the Licensee will at the Licensor’s request immediately on demand do all such acts and things and execute all such documents as the Licensor shall deem necessary to vest such rights and/or property absolutely with the Licensor;
12.11 The Licensee acknowledges and agrees that it shall not (and may not allow any third party to):
12.11.1 decompile, mirror, translate, disassemble or otherwise reverse engineer any part of the Platform, source code, algorithms, or underlying ideas of the Platform; or
12.11.2 provide, lease, lend, subcontract, sublicense, re-publish or use for timesharing, service bureau or hosting purposes any or all of the Platform; or
12.11.3 reproduce, modify, copy, distribute, publish, display or create derivative works of any or all of the Platform;
12.11.4 alter, remove, or obscure any copyright, trademark or other proprietary notices or confidentiality legends on or in the Platform.

13 Geen partnerschap of agentschap

13.1. De Licentienemer zal het krediet van de Licentiegever niet in pand geven, noch zichzelf vertegenwoordigen als zijnde de Licentiegever, noch als agent, partner, werknemer of vertegenwoordiger van de Licentiegever en zal zich niet als zodanig opstellen, noch enige bevoegdheid of autoriteit hebben om enige verplichting van welke aard dan ook aan te gaan namens de Licentiegever en niets in deze Overeenkomst zal als zodanig functioneren om de Licentienemer een agent, partner, werknemer of vertegenwoordiger van de Licentiegever te vormen.

14 Schadeloosstelling door de licentiehouder

14.1 De Licentienemer stemt er hierbij mee in en verbindt zich ertoe de Licentiegever en elk lid van de Groep volledig en effectief te vrijwaren en schadeloos te stellen, zowel na als voor het verstrijken of de beëindiging van deze Overeenkomst, voor en tegen alle schade, verlies, vorderingen, eisen, uitgaven (met inbegrip van juridische en beroepskosten), kosten en welke aansprakelijkheid dan ook die de Licentiegever en/of enig lid van de Groep op enig moment kan oplopen als gevolg van een inbreuk door de Licentienemer op enige bepaling van deze Overeenkomst en/of het gebruik door de Licentienemer van het Platform en/of grafische bestanden, gegevens of enige andere informatie die door de Licentienemer aan de Licentiegever en/of de nalatigheid van de Licentienemer zijn verstrekt.

15 Algemeen

15.1 De Licentiegever kan al zijn rechten, voordelen of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen, uitbesteden of anderszins afhandelen en deze Overeenkomst zal ten goede komen aan de opvolgers en rechtverkrijgenden van de Licentiegever en in dit verband zal de Licentienemer alle handelingen en zaken verrichten en alle documenten uitvoeren die de Licentiegever nodig heeft;
15.2 Alle rechten en licenties die niet specifiek en uitdrukkelijk aan de Licentienemer zijn verleend en die door deze Overeenkomst aan hem zijn toegekend, zijn voor alle doeleinden voorbehouden aan de Licentiegever;
15.3 Elk van de beperkingen en bepalingen in deze Overeenkomst en in elke clausule en subclausule daarvan zal worden geïnterpreteerd als onafhankelijk van elke andere dergelijke beperking en bepaling die tot gevolg heeft dat indien een bepaling van deze Overeenkomst of de toepassing van een bepaling op een persoon, firma of bedrijf of op enige omstandigheden ongeldig en onuitvoerbaar wordt verklaard, dit geen invloed zal hebben op enige andere bepaling van de Overeenkomst of de toepassing van een dergelijke bepaling op een persoon, firma, bedrijf of omstandigheid, waarbij alle andere bepalingen volledig van kracht zullen blijven;
15.4 In het geval dat een bepaling van deze Overeenkomst door een rechtbank of andere bevoegde autoriteit ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht op een wijze die naar het uitsluitende oordeel van de Licentiegever een wezenlijk nadelig effect heeft op het recht van de Licentiegever om betaling of andere vergoedingen te ontvangen of op de voorwaarden waarop de Licentiegever goederen of diensten aan de Licentienemer levert, en in een dergelijk geval kan de Licentiegever deze Overeenkomst zonder enige aansprakelijkheid beëindigen door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de Licentienemer in die zin en in dergelijke omstandigheden zijn de bepalingen van artikel 9 hierboven van toepassing;
15.5 De Licentiegever is niet aansprakelijk voor niet-nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst voor zover die niet-nakoming het gevolg is van omstandigheden die buiten de redelijke controle van de Licentiegever vallen;
15.6 Geen enkel verzuim van de Licentiegever om enige bevoegdheid uit te oefenen die hem krachtens deze overeenkomst is verleend of om aan te dringen op strikte naleving door de Licentienemer of enige Garant van enige verplichting of voorwaarde hiervan en geen enkele gewoonte of praktijk van de partijen die in strijd is met de voorwaarden hiervan, zal een verklaring van afstand inhouden van enige van de rechten van de Licentiegever krachtens deze overeenkomst;
15.7 Geen enkele verklaring van afstand door de Licentiegever van een bepaald verzuim van de Licentienemer zal de rechten van de Licentiegever met betrekking tot een later verzuim van welke aard dan ook door de Licentienemer beïnvloeden of aantasten, noch zal enige vertraging of nalatigheid van de Licentiegever om rechten uit te oefenen die voortvloeien uit enig verzuim de rechten van de Licentiegever met betrekking tot het genoemde verzuim of enig ander verzuim van de Licentienemer in het kader van deze overeenkomst aantasten of aantasten. Latere aanvaarding door de Licentiegever van betalingen door de Licentienemer wordt niet beschouwd als een verklaring van afstand van een eerdere schending door de Licentienemer van een van de voorwaarden van deze Overeenkomst. 15.7. De volledige of gedeeltelijke uitoefening van enig rechtsmiddel waarover de Licentiegever krachtens deze Overeenkomst beschikt, doet geen afbreuk aan enig ander recht of rechtsmiddel waarover de Licentiegever krachtens deze Overeenkomst, al dan niet in rechte, beschikt;
15.8. Tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, is geen enkele kennisgeving op grond van deze Overeenkomst van kracht, tenzij deze schriftelijk is gericht aan de ontvanger op het adres dat in deze Overeenkomst is vermeld (of op een ander adres dat van tijd tot tijd aan de afzender is meegedeeld). Een kennisgeving wordt geacht naar behoren te zijn gedaan indien deze tijdens de normale kantooruren met de hand wordt afgeleverd, bij aflevering of indien deze per aangetekende brief wordt verzonden, op de eerste Werkdag na het posten;
15.9 Deze Overeenkomst (die, om alle twijfel te voorkomen, ook eventuele Addendums bevat) vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen en vervangt alle eerdere overeenkomsten in verband met het onderwerp van deze Overeenkomst. Geen enkele directeur, werknemer of agent van de Licentiegever is bevoegd om enige verklaring of garantie te geven die niet in deze Overeenkomst is opgenomen en de Licentiehouder erkent dat hij niet heeft vertrouwd op een dergelijke mondelinge of schriftelijke verklaring;
15.10 De partijen komen overeen dat een persoon die geen partij is bij deze overeenkomst geen rechten heeft onder de Contract (Rights of Third Parties) Act 1999 om zich te beroepen op of het afdwingen van enige voorwaarde van deze Overeenkomst;
15.11 Deze Overeenkomst en alle rechten en verplichtingen van de partijen bij deze Overeenkomst worden beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van Engeland en de partijen bij deze Overeenkomst onderwerpen zich hierbij aan de exclusieve jurisdictie van de Engelse Rechtbanken.

Bijlage 1

Opleiding & ondersteuning

Opleiding en ondersteuning wordt gegeven volgens de onderstaande tabel;

  Alle abonnementen
Documentatie On-line en toegang tot een prikbord
Toegang tot Webinars Onbeperkte toegang tot openbare groepswebinars die door de Licentiegever worden gehost (d.w.z. die ook toegankelijk zijn voor andere licentiegevers van het Platform)

De Licentiegever kan van tijd tot tijd extra ondersteuning ter plaatse en klassikale lessen beschikbaar stellen tegen de tarieven die hij aanbiedt.

Schema 2

Overeenkomst inzake het dienstverleningsniveau

De Licentiegever gaat akkoord met de volgende serviceniveaus;

  • De beschikbaarheid van het platform moet meer dan 98% bedragen, exclusief de geplande stilstand voor onderhoudsevenementen. De Licentiegever zal alle redelijke inspanningen leveren om geen geplande stilstand te hebben tussen 9.00 uur 's ochtends en 17.00 uur 's middags (lokale tijd voor de Licentienemer) op een bepaalde Werkdag ('de Sleuteluren'), in het geval dat geplande stilstand nodig is tijdens dergelijke uren zal de Licentiegever kennis geven van dergelijke geplande stilstand (per e-mail, per post op het prikbord, per nieuwsfeed of op een andere door de Licentiegever te bepalen wijze), zal de Licentiegever zich inspannen om zoveel mogelijk kennisgevingen te geven, geplande stilstand, buiten de Sleuteluren om, zal niet meer dan 8 uur bedragen;
  • Het Platform maakt gebruik van industrie-standaard systeembeveiliging, inclusief zonder beperking firewall en inbraakdetectie, en 128 bit encryptie via HTTPS/SSL protocollen;
  • Het Platform maakt gebruik van industrie-standaard antivirussoftware en -procedures;
  • De Licentiegever voert wekelijks volledige en dagelijkse incrementele back-ups van het Platform uit;

Platformbeschikbaarheid

exclusief geplande uitvaltijd Vermindering van de maandelijkse abonnementskosten voor de desbetreffende maand
Minder dan 98% en meer dan 97% 25%
Minder dan 97% en meer dan 96% 50%
Minder dan 96% en meer dan 95% 75%
Minder dan 95% 100%

Addendum - w3shop Verlengingsvoorwaarden

(A) Dit addendum is een addendum bij de abonnementsovereenkomst (de "Abonnementsovereenkomst") tussen w3p Limited ("Licentiegever", "w3p", "ons" of "wij") en de abonnee ("Licentiehouder" of "u") die in de aan u verzonden offerte wordt vermeld (de "Offerte"), het maakt deel uit van en is opgenomen in de Abonnementsovereenkomst.
(B) De in de Abonnementsovereenkomst of enig ander Addendum gedefinieerde termen die in dit Addendum worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de Abonnementsovereenkomst of enig ander Addendum. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen en voorwaarden in dit Addendum en bepalingen en voorwaarden in de Abonnementsovereenkomst prevaleert dit Addendum.
(C) Licentienemer wenst toegang te krijgen tot de w3shop-functionaliteit van het Platform onder de voorwaarden en met inachtneming van de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

1 Uitvoeringsbepalingen

In dit Addendum hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:
"Extra kosten"
betekent de kosten die de Licentiehouder moet betalen voor add-on diensten en functies die niet standaard in elke w3shop zijn opgenomen (standaardfuncties en -diensten zijn die welke universeel beschikbaar zijn voor alle andere licentiehouders die de w3shop Addendum hebben genomen). Details van de relevante kosten die verschuldigd zijn met betrekking tot de niet-standaard functionaliteit / diensten zijn te vinden op de website van de Licentiegever en de Licentiegever zal deze kosten wekelijks achteraf factureren en de Licentiegever heeft het recht om de extra kosten op elk moment te wijzigen en zal de relevante pagina van de website van de Licentiegever wijzigen om de wijziging in kwestie weer te geven. Zodra de website van de Licentiegever aldus is gewijzigd, wordt de wijziging in kwestie geacht van kracht te zijn. Voor alle duidelijkheid: zodra de website van de Licentiegever aldus is gewijzigd, wordt de Licentienemer geacht kennis te hebben genomen van de wijziging in kwestie;
"Included w3shops"
de nummers vermeld in de Offerte onder de rubriek Included w3shops;
"Trial Period"
de periode van 90 (negentig) dagen na het begin van dit Addendum;
"w3shop Fee"
het bedrag vermeld in de Offerte onder de rubriek w3shop Fee per w3shop.

2 Beschrijving van de w3shop

2.1 De w3shop is een functie van het Platform die voor de Licentienemer publiekelijk toegankelijke websites beschikbaar stelt om producten en diensten voor verkoop door de Licentienemer op te sommen en weer te geven, samen met faciliteiten voor het aannemen van elektronische betaling (een winkelwagentje) van Klanten.

3 Vergoedingen en betaling

3.1 Voor elke kalendermaand (met uitzondering van de eerste kalendermaand) waarin voor een deel van die kalendermaand elke w3shop op het Platform wordt ingeschakeld voor gebruik door de Licentienemer gaat de Licentienemer ermee akkoord en verplicht hij zich ertoe om aan de Licentiegever de w3shopvergoeding te betalen voor elke aan hem ter beschikking gestelde w3shop, met uitzondering van de Inbegrepen w3-shops, die de Licentiegever maandelijks vooraf zal factureren en die zal worden betaald op de betalingsdata en op de wijze zoals vermeld in de Offerte onder de rubrieken Betalingsvoorwaarden en Betalingswijze respectievelijk.

4 Gebruik van w3shop

4.1 In aanvulling op enige andere bepaling van de Abonnementsovereenkomst met betrekking tot het gebruik van het Platform stemt de Licentienemer ermee in en verbindt zich ertoe dat hij te allen tijde elke w3shop zal gebruiken als een conventionele website, te allen tijde zal voldoen, en ervoor zal zorgen dat gebruikers zich houden aan een dergelijk beleid (inclusief aanvaardbaar gebruik en privacybeleid) dat van toepassing is op de w3shop (waarvan de Licentiegever de Licentienemer van tijd tot tijd op de hoogte kan stellen) en met betrekking tot elke w3shop zal hij niet:
4.1.1 doen wat de Licentiegever redelijkerwijs van de Licentienemer vraagt om niet te doen;
4.1.2 zich te bemoeien met spamming of het verzenden van andere ongevraagde e-mail, mailbombardementen, systeemoverstromingen, massadownloads, verspreiding van bugs of dergelijke;
4.1.3 een w3shop te gebruiken voor chatpagina's, wedstrijden of andere activiteiten met een hoog volume, of op enigerlei wijze die kan leiden tot een overmatige belasting van de apparatuur van de Licentiegever;
4.1.4 de Licentiegever in kennis te stellen van het feit dat de Licentiehouder een w3shop heeft geopend.1.4 toestaan dat iets op de w3shop verschijnt dat lasterlijk, politiek extreem, immoreel, obsceen of godslasterlijk is of kan worden beschouwd, of dat op een andere manier de goede zeden zou kunnen schaden.
4.2 De Licentiehouder erkent en gaat ermee akkoord dat als de Licentiegever redelijkerwijs van mening is dat een w3shop wordt gebruikt voor enig ander doel dan als een conventionele website of in strijd met een van de bovenstaande bepalingen of anderszins, in de gewone zin van het woord, ongepast is, dan mag hij zonder voorafgaande kennisgeving de w3shop in kwestie neerhalen zonder enige aansprakelijkheid jegens de Licentiehouder op zich te nemen;
4.3 De Licentienemer erkent en gaat ermee akkoord dat het niet de bedoeling is dat een w3shop een zodanige bandbreedte zal overschrijden als de Licentiegever redelijkerwijze (gelet op de omvang van de klant en het beoogde doel van de w3shop en het feit dat het de bedoeling is dat slechts lage verkeersvolumes door de w3shop zullen worden gereden) passend acht, Voor zover deze bandbreedte materieel wordt overschreden en/of regelmatig wordt overschreden, kan de Licentiegever de Licentienemer voor elke gigabyte aan data (in en uit) een tarief in rekening brengen dat gelijk is aan het tarief per gigabyte aan data van de internetprovider van de Licentiegever of, zonder voorafgaande kennisgeving, de betreffende w3shop opschorten of op een andere wijze uitschakelen, zonder dat dit enige aansprakelijkheid jegens de Licentienemer met zich meebrengt.

5 Erkenning door de licentiehouder

5.1 De Licentienemer erkent en gaat ermee akkoord dat, niettegenstaande enige andere bepaling van de Abonnementsovereenkomst, de totale totale aansprakelijkheid van de Licentiegever met betrekking tot alle oorzaken die voortvloeien uit of verband houden met dit Addendum (ongeacht of het gaat om contractbreuk, risicoaansprakelijkheid, onrechtmatige daad (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, nalatigheid), onjuiste voorstelling van zaken of anderszins) beperkt zal zijn tot de totale w3shop-vergoedingen die door de Licentienemer zijn betaald in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de vordering;
5.2 De Licentienemer erkent en gaat ermee akkoord dat w3shop-functionaliteit een kader is binnen het Platform dat de Licentienemer in staat stelt een website te ontwikkelen door functies binnen het Platform te selecteren en te bevolken en dat de Licentiegever naast de functies die universeel beschikbaar zijn voor alle andere licentienemers, standaard aanvullende diensten en functies kan aanbieden waarvoor extra kosten en voorwaarden kunnen gelden;
5.3 De Licentienemer erkent en gaat ermee akkoord dat met betrekking tot het aanbieden van een w3shop op grond van dit Addendum alle woorden en zinnen die een gebruikelijke betekenis hebben binnen de IT-industrie die betekenis hebben, tenzij anders vermeld;
5.4 Dit Addendum vangt aan op de datum dat de w3shop-functie van het Platform door de Licentieverstrekker op verzoek van de Licentienemer wordt geactiveerd en gaat door tot de afloop of beëindiging van de Abonnementsovereenkomst. In afwijking van het voorgaande kan de Licentienemer dit Addendum beëindigen door de Licentiegever ten minste drie maanden van tevoren schriftelijk op de hoogte te stellen van het aflopen van dit Addendum op of na de datum die één jaar na de aanvang ervan ligt. Niettegenstaande het voorgaande kan de Licentienemer dit Addendum beëindigen door de Licentiegever op elk moment gedurende de Proefperiode schriftelijk op de hoogte te stellen en in het geval dat een dergelijke kennisgeving wordt gedaan, zal de Licentienemer de eventueel betaalde w3shop Feesten terugkrijgen. Voor alle duidelijkheid: de beëindiging van dit Addendum of enig ander Addendum heeft geen invloed op de rest van de Abonnementsovereenkomst, die van kracht blijft tot aan de beëindiging of het aflopen ervan.

Addendum - Marqetspace Extension Terms & Conditions

(A) Dit addendum is een addendum bij de abonnementsovereenkomst (de "Abonnementsovereenkomst") tussen w3p Limited ("Licentiegever", "w3p", "ons" of "wij") en de abonnee ("Licentiehouder" of "u") die in de aan u verzonden offerte wordt vermeld (de "Offerte"), het maakt deel uit van en is opgenomen in de Abonnementsovereenkomst.
(B) De in de Abonnementsovereenkomst of enig ander Addendum gedefinieerde termen die in dit Addendum worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de Abonnementsovereenkomst of enig ander Addendum. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen en voorwaarden in dit Addendum en bepalingen en voorwaarden in de Abonnementsovereenkomst prevaleert dit Addendum.
(C) De Licentienemer wenst orders te plaatsen voor Licentieverleningsproducten en/of Marqetspace-producten onder de voorwaarden en met inachtneming van de voorwaarden zoals hieronder vermeld.

1 Uitvoeringsbepalingen

In dit addendum hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:
"Vervoerder"
hetzij van de Licentieverlener Vervoerder, Licentieverlener Goedgekeurde Vervoerder of de Licentienemer Vervoerder of een andere derde die door de Licentienemer in dienst is genomen om bestellingen voor Licentieproducten bij de Licentieverlener op te halen en af te leveren op het door de Licentienemer opgegeven afleveradres;
"Carrier Fee"
de door de Licentienemer aan de Licentieverstrekker te betalen administratiekosten van £5 per door de Licentieverstrekker aan een andere vervoerder dan de Licentieverstrekker of de Licentieverstrekker Goedgekeurde Vervoerder verzonden opdracht;
"Begindatum"
de datum van de Abonnementsovereenkomst zoals vermeld in de Offerte;
"Licentieverstrekker"
een andere vervoerder dan de Licentieverstrekker of de Licentieverstrekker Goedgekeurde Vervoerder;
"Licentieverlener Goedgekeurde Vervoerder"
een derde vervoerder wiens diensten door de Licentieverlener beschikbaar zijn gesteld om op het Platform te bestellen en waarbij deze diensten moeten worden betaald door de Licentienemer die een account heeft bij deze vervoerder;
"Licentieverlener Vervoerder"
een derde vervoerder, waarvan de Licentieverlener een agent is, en wiens diensten via het Platform kunnen worden besteld de kosten voor deze diensten worden gedetailleerd, hetzij op het Platform, het dienstcharter of een ander dergelijk gedeelte van de Gebruikershandleiding;
"Drukspecificatie van de Licentiegever"
met betrekking tot elk gedrukt product van de Licentiegever de normen waaraan de Licentiegever moet voldoen en de toleranties waaraan een bestelling van een gedrukt product van de Licentiegever moet voldoen, waarbij deze normen in detail worden beschreven in de Gebruikershandleiding (onderdeel "Drukschadeclaims");
"Producten van de Licentiegever"
de producten en diensten die gedetailleerd op het Platform staan en die de Licentiegever aan de Licentiehouder kan leveren;
"Marqetspace Products"
de producten en diensten die gedetailleerd op het Platform staan en die Marqetspace Vendors aan de Licentiehouder kunnen leveren voor wederverkoop aan de Klanten van de Licentiehouder;
"Marqetspace Vendor"
een derde waarvan de producten en diensten via het platform beschikbaar zijn voor de Licentiehouder;
"Print Claim"
een bewering dat een bestelling voor het betreffende Product van de Licentiegever niet binnen de toleranties valt die in de Print Specificatie van de Licentiegever zijn vastgelegd;
"Print Credit"
een door de Licentiegever verstrekte creditering voor een succesvolle printclaim, waarbij het bedrag van deze creditering wordt berekend in overeenstemming met de Gebruikershandleiding (onderdeel printclaims);
"Print Files"
het draagbare documentformaat (PDF) grafische bestanden die door de Licentienemer zijn opgesteld in overeenstemming met de Print Specificaties;
"Printing Specifications"
de normen en specificaties zoals beschreven in de Gebruikersgids waarop de Licentienemer Print Files moet opstellen;
"Transfer Price"
de prijzen die door de Licentiegever in rekening worden gebracht met betrekking tot de Producten van de Licentiegever zoals beschreven op het Platform of zoals van tijd tot tijd schriftelijk medegedeeld door de Licentiegever aan de Licentienemer.

2 Beschrijving van de W3P Marqetspace

2.1 De W3P Marqetspace is de functie van het Platform dat producten en diensten ter beschikking stelt voor aankoop door de Licentienemer bij, naargelang het geval, de Licentiegever of een Marqetspace-verkoper.

3 Verplichtingen van de licentiehouder

3.1 Licentienemer stemt ermee in en verbindt zich er te allen tijde gedurende de voortzetting van dit Addendum voor te zorgen dat elk Printbestand wordt voorbereid in overeenstemming met de Print specificaties en indien een Print bestand aan Licentieverlener wordt geleverd en niet in overeenstemming met de Print specificatie blijkt te zijn, heeft Licentieverlener het recht het Print bestand en de order voor de Producten van Licentieverlener af te wijzen en van Licentienemer te verlangen dat hij een Print bestand dat voldoet aan de Print specificatie opnieuw indient voordat Licentieverlener de betreffende order accepteert.

4 Levering van licentieproducten

4.1 The Licensor shall sell Licensor Products to the Licensee pursuant to orders placed with the Licensor by the Licensee from time to time which the Licensor shall be entitled to accept or reject at its discretion. For the avoidance of doubt the Licensor may reject an order for Licensor Products at any stage of production or supply where the Licensee is in breach of its payment obligations to the Licensor or where in the Licensor’s sole but reasonable opinion the Job is of an unethical nature, unlawful, does not comply with any relevant codes of conduct (including, but not limited to, the Code of Advertising Practice), untruthful, defamatory, obscene, blasphemous, racist or otherwise offensive and in respect of any rejection pursuant to this clause the Licensor shall have no liability whatsoever to the Licensee. For the avoidance of doubt the rejection of any order for Licensor Products pursuant to this Addendum (including but not limited to clause 3.1 and this clause 4.1) may result in Print Files not going to print and orders for Licensor Products not reaching the Licensee’s Customers, the Licensee acknowledges and accepts this and that the Licensor accepts no liability and is not liable in this respect;
4.2 The Licensor’s entire liability (and the Licensee’s only remedies) in respect of any defective printed Licensor Product supplied shall be to issue a Print Credit and the Licensor’s entire liability in respect of any other defective Licensor Product supplied (and the Licensee’s only remedies in respect of any such defective product) shall be to refund the Transfer Price of the defective Licensor Product ordered. Further the Licensor shall only be under any liability in respect of any defective order for Licensor Products if:-
4.2.1 the defect is proved to the Licensor’s reasonable satisfaction to be due to bad workmanship or materials or to negligence on the part of the Licensor;
4.2.2 the Print Files are not defective;
4.2.3 the Licensee complies with the Licensor’s process for raising complaints regarding defective Licensor Product and the Licensor is advised of the alleged defect as soon as possible and in any event within 7 days of the Licensee becoming aware of such alleged defect; and
4.2.4 if required by the Licensor the order alleged to be defective is adequately packed to prevent further damage and are returned to the Licensor in accordance with the Licensor’s instructions and at the Licensee’s cost which the Licensor shall reimburse to the Licensee up to a maximum of £200 in the event that the Licensee’s Print Claim is upheld. In this regard the Licensee acknowledges and agrees that the Licensor has the right to inspect all or part of any Licensor Products ordered and alleged to be defective, can only inspect the proportion of any Licensor Products ordered and alleged to be defective that are actually returned to it, and where only part of the Licensor Products ordered and alleged to be defective are returned to the Licensor the remainder of the Licensor Products shall be deemed to have been supplied in accordance with the Licensor Print Specification;
4.3 In the event that any Print Claim made by the Licensee is rejected by the Licensor the Licensee shall be entitled to make an appeal to the CEO of the Licensor and at the Licensee’s cost have a suitably qualified expert attend any meeting convened by the Licensor to inspect the Licensor Products ordered and alleged to be defective;
4.4 If any Licensor Products ordered shall prove to be defective such defects shall not entitle the Licensee to refuse delivery of, or payment for, the remainder of the Licensor Products ordered in respect of which no defects were alleged or any other orders for Licensor Products accepted by the Licensor;
4.5 The Licensee acknowledges that variation is inherent in the print process and it is accepted and understood that whilst the Licensor shall make all reasonable efforts to meet the Licensor Print Specification the Licensor gives no warranties, conditions, guarantees or representations as to the Licensor Products merchantability or fitness for a particular purpose and all other warranties, conditions, guarantees or representations, whether express or implied, oral or in writing, except as expressly stated in this Addendum are hereby excluded;
4.6 Notwithstanding delivery and the passing of risk in a Licensor Product to the Licensee or any other provisions of this Addendum, ownership of and title to a Licensor Product shall not pass to the Licensee and shall be retained by the Licensor until the Licensor has received in cash or cleared funds payment in full of the Transfer Price in respect of the Licensor Product whether or not the Transfer Price has become due;
4.7 The Licensor shall have the absolute right at any time during the term of this Addendum to cease to manufacture or supply any Licensor Product, to change any Licensor Product, to add new products or services to the products and services offered by the Licensor at the Commencement Date;
4.8 The Licensee acknowledges and accepts that from time to time it may be necessary to vary the Licensor Print Specification and that the Licensor shall have the absolute right, on reasonable written notice to the Licensee to change the Licensor Print Specification in respect of any Licensor Product.

5 Vervoer en levering

5.1 Na aanvaarding van elke bestelling zal de Licentiegever de Licentienemer zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de vermoedelijke verzenddatum van de betreffende bestelling (die in het geval van afhaling door de Licentievervoerder met één werkdag zal worden verlengd). De verzending wordt geacht plaats te vinden op de datum waarop de Licentiegever de betreffende bestelling ter beschikking stelt voor afhaling door de Vervoerder. De Licentiegever zal zich in redelijkheid inspannen om de geschatte datum van verzending in acht te nemen, maar het tijdstip van verzending is niet van wezenlijk belang. 4. Niettegenstaande het feit dat de Licentiegever de Licentiehouder een drukkrediet aanbiedt voor de te late verzending, zijn deze drukkredieten de volledige aansprakelijkheid van de Licentiegever (en de enige remedie voor de Licentienemer) voor de te late verzending;
5. De Licentiegever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de te late verzending van de bestelling.2 De Licentienemer erkent en aanvaardt dat de Vervoerders derden zijn en terwijl de Licentiegever garandeert dat hij bestellingen in goede staat aan de Vervoerder zal verzenden, is de Licentiegever niet aansprakelijk jegens de Licentienemer voor schade aan bestellingen waarvan de buitenverpakking bij ontvangst door de Licentienemer beschadigd is, tenzij de Licentienemer de Licentiegever binnen drie dagen na ontvangst van de bestellingen door de Licentienemer in kennis stelt van deze schade en deze schade zich heeft voorgedaan terwijl de bestellingen op risico van de Licentiegever waren, hetgeen voor alle duidelijkheid zal ophouden wanneer een bestelling door de Vervoerder wordt afgehaald;
5.3 De Licentienemer erkent en aanvaardt dat het risico van verlies of beschadiging van de Producten van de Licentiegever op de Licentienemer overgaat bij aflevering aan de Vervoerder;
5.4 De Licentienemer stemt ermee in en verbindt zich er te allen tijde toe om tijdens de voortzetting van dit Addendum de Vervoerskosten aan de Licentiegever te betalen indien de door de Licentienemer tewerkgestelde vervoerder niet de Licentiegever Vervoerder of de Licentieverlener Goedgekeurde Vervoerder is;
5.5. Voor alle duidelijkheid: de Licentienemer erkent en stemt ermee in dat, terwijl de diensten van de Licentieverlener Vervoerder via de Licentieverlener worden besteld, de Licentieverlener optreedt als agent van de Licentieverlener Vervoerder en er bijgevolg een rechtstreeks contract bestaat tussen de Licentienemer en de Licentieverlener Vervoerder, dat wordt beheerst door de voorwaarden van de Licentieverlener Vervoerder (waarvan de huidige versie op verzoek zal worden verstrekt). Als zodanig (en zoals uiteengezet in artikel 4.2 hierboven) is de Licentiegever, behalve voor het nakomen van zijn verplichtingen zoals uiteengezet in artikel 5.1 hierboven, niet aansprakelijk (ook niet voor schade aan goederen en laattijdige levering) met betrekking tot de levering van goederen die door de Licentieverlener Vervoerder dienen te worden geleverd.

6 Betaling voor licentieproducten

6.1 De Licentienemer stemt ermee in en verbindt zich ertoe om aan de Licentiegever te betalen voor alle bestellingen van Producten van de Licentiegever (waarvoor de Licentiegever de desbetreffende Overdrachtsprijs zal aanrekenen), die de Licentiegever wekelijks achteraf zal factureren en die zal worden betaald op de betalingsdata en op de wijze die is vermeld in de Offerte onder de rubrieken Betalingsvoorwaarden en Betalingswijze respectievelijk.

7 Levering van Marqetspace-producten

7.1. De Licentiehouder erkent en gaat ermee akkoord dat de Licentiegever niet verplicht is om een bepaald Marqetspace-product via het Platform ter beschikking te stellen en kan elk Marqetspace-product naar eigen goeddunken van het Platform intrekken, op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving en zonder enige aansprakelijkheid jegens de Licentiehouder;
7.2. De Licentiegever is niet verplicht om een bepaald Marqetspace-product ter beschikking te stellen, noch om een bepaald Marqetspace-product ter beschikking te stellen van het Platform.2. De Licentienemer erkent en gaat ermee akkoord dat de Marqetspace Producten aan hem worden verkocht door de desbetreffende Marqetspace-verkoper onder de voorwaarden van de desbetreffende Marqetspace-verkoper zoals uiteengezet op het Platform of op welke andere wijze dan ook gecommuniceerd door de Marqetspace-verkoper aan de Licentienemer, waaraan de Licentienemer zich verbindt. Bijgevolg zal de Licentiegever geen enkele aansprakelijkheid hebben met betrekking tot de Marqetspace Producten en de Licentienemer erkent en gaat ermee akkoord dat door het ter beschikking stellen van een Marqetspace Product voor aankoop via het Platform de Licentiegever geen enkele garantie geeft of enige verklaring aflegt met betrekking tot dat Marqetspace Product, met inbegrip van de kwaliteit, de verhandelbaarheid en de geschiktheid voor het doel ervan.

8 Erkenningen door de licentiehouder

8.1 De Licentienemer erkent dat de Licentiegever geen garantie of waarborg geeft met betrekking tot dergelijke zaken of in het algemeen in verband met de winstgevendheid van het verkoopvolume of enig ander aspect van de bedrijfsvoering van de Licentienemer dat afhankelijk is van de levering van producten en diensten op grond van dit Addendum. De Licentienemer erkent dat hij door de Licentiegever is geadviseerd zijn voornemen om dit Addendum aan te gaan met andere Licentienemers van de Licentiegever te bespreken en ander passend onafhankelijk advies in te winnen, en dat de beslissing om dit Addendum aan te gaan uitsluitend is genomen op basis van het persoonlijke oordeel en de ervaring van de Licentienemer die een dergelijk onafhankelijk advies heeft uitgebracht. Dienovereenkomstig erkent de Licentienemer dat de Licentiegever geen enkele expliciete of impliciete verklaring, garantie, aansporing of belofte heeft gedaan of door de Licentienemer is ingeroepen bij het aangaan van dit Addendum, behalve die welke door de Licentienemer schriftelijk aan de Licentiegever zijn medegedeeld en die als bijlage bij dit Addendum zijn gevoegd en daarin zijn opgenomen.
8. De Licentienemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het aangaan van dit Addendum.2 Licentienemer erkent en stemt ermee in dat alle rechten die hem op grond van dit Addendum worden verleend uitsluitend worden genoten en uitgeoefend ten aanzien van de zaken die hij vanuit de Principle Location exploiteert en/of uitvoert en garandeert dat hij geen gebruik zal maken van de rechten die hem op grond van dit Addendum worden verleend, direct of indirect, vanuit enige andere locatie.
8.3 Tenzij de Licentienemer wordt opgezegd door een partij die de andere partij ten minste 5 Werkdagen van tevoren in kennis stelt, vangt dit Addendum aan op de ingangsdatum en duurt het voort tot het verstrijken of de beëindiging van de Abonnementsovereenkomst. Voor alle duidelijkheid: de beëindiging van dit Addendum of enig ander Addendum heeft geen invloed op de rest van de Abonnementsovereenkomst, die van kracht blijft tot aan de beëindiging of afloop ervan.

Addendum - Uitbreidingsvoorwaarden van de beeldbibliotheek

(A) Dit addendum is een addendum bij de abonnementsovereenkomst (de "Abonnementsovereenkomst") tussen w3p Limited ("Licentiegever", "w3p", "ons" of "wij") en de abonnee ("Licentiehouder" of "u") die in de aan u verzonden offerte wordt vermeld (de "Offerte"), het maakt deel uit van en is opgenomen in de Abonnementsovereenkomst.
(B) De in de Abonnementsovereenkomst of enig ander Addendum gedefinieerde termen die in dit Addendum worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als in de Abonnementsovereenkomst of enig ander Addendum. In geval van tegenstrijdigheid tussen bepalingen en voorwaarden in deze Addendum en bepalingen en voorwaarden in de Abonnementsovereenkomst prevaleert deze Addendum.
(C) De Licentiehouder wenst toegang te krijgen tot de W3P-Afbeeldingenbibliotheek onder de voorwaarden en met inachtneming van de voorwaarden die hieronder zijn vermeld, teneinde Beelden te verkrijgen die uitsluitend bestemd zijn voor gebruik in aan Klanten te leveren Werkzaamheden.

1 Uitvoeringsbepalingen

In dit addendum hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenis:
"Overeenkomst"
betekent de Abonnementsovereenkomst en alle bijbehorende Addendums;
"Customer T&Cs"
de voorwaarden tussen de Licentienemer en de Klanten voor de levering van Jobs;
"Image Fee"
de prijs die de Licentiegever voor het betreffende Werk in rekening brengt aan de Licentienemer telkens wanneer een Werk via het Platform wordt opgevraagd voor gebruik in verband met een Job;
"Beeldenleverancier van derden"
elke persoon die door de Licentiegever wordt ingeschakeld voor het leveren van Inhoud van derden in het kader van deze Overeenkomst;
"Werken"
Inhoud van derden in de vorm van lettertypes, foto's, beelden of ander beeld- of grafisch werk.

2 Beschrijving van de W3P beeldbank

2.1 De W3P Beeldbank is een functie van het Platform die Werken beschikbaar stelt voor download door de Licentienemer voor gebruik in de levering van Jobs;
2.2 Geleverde Werken worden strikt volgens de voorwaarden van de Overeenkomst geleverd en zijn, voor alle duidelijkheid, steeds onderworpen aan de eventuele voorwaarden, hetzij van de Licentiegever, hetzij van de Beeldverstrekker van een derde, die op het Platform verschijnen;
2. De Licentieverstrekker is niet aansprakelijk voor het gebruik van de Werken door de Licentienemer of door de Licentienemer.3 De voorwaarden van deze derden-imageleverancier houden onder meer in dat een Werk alleen mag worden gebruikt als onderdeel van een Eindproduct dat een Afgeleid Werk vormt, zoals deze voorwaarden zijn gedefinieerd in de voorwaarden van de derden-imageleverancier.

3 Vergoedingen en betaling

3.1 De Licentienemer stemt ermee in en verbindt zich ertoe de Licentiegever de Beeldkosten te betalen die de Licentiegever wekelijks achteraf factureert en die worden betaald op de betalingsdata en op de wijze zoals vermeld in de Offerte onder de rubrieken Betalingsvoorwaarden en Betalingswijze respectievelijk. Voor alle duidelijkheid: er is geen Beeldvergoeding verschuldigd voor Werken die zijn verwerkt in Designer Templates (die voor alle duidelijkheid aan de Licentiehouder ter beschikking worden gesteld via het Platform tegen de prijzen en op de voorwaarden die op het Platform zijn vermeld en/of krachtens enige andere overeenkomst tussen de Licentiehouder en de Licentiegever of enig lid van de Groep met betrekking tot TemplateCloud en Designer Templates, zoals beide zijn gedefinieerd in een dergelijke overeenkomst).

4 Verplichtingen van de licentiehouder

De Licentienemer gaat akkoord en verbindt zich ertoe het volgende te doen:
4.1 Gedurende de voortzetting van dit Addendum mag de Licentienemer de door de Licentiegever krachtens dit Addendum geleverde Werken een onbeperkt aantal malen gebruiken om de Klant een afzonderlijke Opdracht te laten nabestellen. Niettegenstaande het feit dat de Licentienemer afziet van het gebruik van dit Addendum, erkent en gaat hij ermee akkoord dat dit Addendum geen invloed heeft op de verkoop van Werken en dat de Licentienemer, met uitzondering van de rechten die specifiek op grond van dit Addendum zijn toegekend, geen enkel recht, titel, belang of ander eigendomsrecht van dergelijke Werken zal hebben, met inbegrip van eventuele auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten;
4.2 de Licentienemer zal ervoor zorgen dat de Klant T&C's alle bepalingen bevatten die redelijkerwijs door de Licentiegever worden vereist op grond van de verplichtingen van de Licentiegever ten aanzien van de Image Suppliers van Derden;
.3 de Licentienemer zal alle Werken die op grond van dit Addendum beschikbaar worden gesteld op een veilige manier opslaan;
4.4 de Licentienemer erkent en gaat ermee akkoord dat hij (in het bijzonder gelet op zijn verplichting uit hoofde van artikel 2 hierboven) onder geen enkele omstandigheid zal toestaan dat een Werk door een derde partij, inclusief een Klant, op zelfstandige basis wordt gebruikt.

5 Erkenning door de licentiehouder

 

5.1 De Licentiegever kan dit Addendum onmiddellijk beëindigen, zonder enige aansprakelijkheid jegens de Licentienemer, in het geval dat Werken niet langer beschikbaar zijn voor de Licentiegever, waarna de Licentienemer zal beschikken over de eerder gedownloade Werken of deze zal vernietigen, aangezien de Licentiegever de leiding heeft over de eerder gedownloade Werken. Voor alle duidelijkheid: de beëindiging van dit of enig ander Addendum heeft geen invloed op de rest van de Abonnementsovereenkomst, die van kracht zal blijven tot aan de beëindiging of het aflopen ervan;
5.2 De Licentienemer erkent dat de Werken aan de Licentiegever worden geleverd door Externe Beeldleveranciers en dat de Licentiegever deze aan de Licentienemer ter beschikking stelt als en met alle gebreken, dienovereenkomstig stemt de Licentienemer ermee in dat, voor zover wettelijk toegestaan, alle andere garanties en verklaringen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk en ongeacht of deze impliciet voortvloeien uit de wet, het gewoonterecht of anderszins verband houden met de Werken (met inbegrip van maar niet beperkt tot het niet schenden van rechten van derden, bevredigende kwaliteit of geschiktheid voor een bepaald doel) en waarvan de Licentienemer anders het voordeel zou hebben, hierbij zijn uitgesloten.